• .
     


  افزودن موارد دیگر (پسوند های مجاز: .jpg, .gif, .jpeg, .png)